Upcoming Event:

 • 00

  DAYS

 • 00

  HOURS

 • 00

  MINTS

 • 00

  SECS

027121571, 01715-015841,01712-641297

info@mahaprokashmath.com

Masik Kirtan

Masik Kirtan

 • 02/13/2015
 • Mahaprokash math Angan
 • 05:00:00

Agami Sukrober(13/02/15) Mahaprokash Math a masik kirton(Udayasata Mahanam Mahakritan-Haripurush Jagadbandhu Mahauddaran ,Charihasto Chandra Putra Ha Kitopatan(Pravhu Pravhu Pravhu Hey)(Anatanatamay) Anustito Habe,Apanara Amantrito.